วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

พระกรณียกิจ
ด้านการส่งเสริมและช่วยเหลือ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ในงานสโมสรสันนิบาต เมื่อวันที่  7 ธันวาคม พ.ศ.2552
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการช่วยเหลือราษฎรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ที่จะพระราชทานความช่วยเหลือในการบรรเทาความเดือดร้อนทุกข์ยากดังกล่าว จึงทรงพระกรุณาพระราชทานกำเนิดมูลนิธิชีวิตสดใสให้เป็นองค์การสาธารณกุศล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
  • ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ การศึกษา การกีฬา สุขภาพอนามัย และการศาสนา
  • ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับรัฐบาล เอกชน และองค์การการกุศลอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความยากจนของประชาชน
  • ดำเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยตัวเองและพึ่งตัวเองได้
  • ดำเนินกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ความเดือดร้อนและความยากจนของประชาชน
  • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ก่อตั้งมูลนิธิชีวิตสดใสขึ้นเพื่อดำเนินการความช่วยเหลือราษฎรษร์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขกลับมามีความร่วมกันสามัคคีและสงบสุขมากขึ้น โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีจะทรงทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของ3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และทรงช่วยเหลือช่วยเหลือราษฎรษร์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความอยากลำบาก เพื่อให้ราษฎรษร์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีร่วมสุขและสามัคคีกันจนทั่วถึง
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงมีพระดำริให้มีโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number Oneในสถานศึกษาทั่วประเทศ และหน่วยงาน องค์กร ชุมชนต่างๆ ตามพระปณิธาน "ทุกคนเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด" โดยมีการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา และพัฒนา EQ จนเป็นที่สนใจในกลุ่มเยาวชน ทำให้เยาชนได้ใช้เวลาว่างมาร่วมกิจกรรมอันเปิดโอกาสให้ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ซึ่งทำให้เยาวชนที่มีความสามารถในด้านต่างๆ ได้พัฒนาความสามารถในด้านที่ตนถนัดด้วยกิจกรรมต่าง ทั้งทางด้านกีฬา ดนตรี และการช่วยเหลือสังคม นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินภายใต้ "ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น" ซึ่งมีการให้คำปรึกษา แก้ปัญหา ต่างๆของเยาวชน เช่น ปัญหาครอบครัว และปัญหายาเสพติด ปัจจุบันมีสมาชิกทั่วประเทศ กว่า 37 ล้านคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น