วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

พระราชกรณียกิจ

 

ด้านการรณรงค์การแก้ไขปัญหายาเสพติด


สัญลักษณ์ประจำโครงการทูบีนัมเบอร์วัน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทย
เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง 6-25 ปี จำนวน 21 ล้านคน ซึ่งถือเป็นกลุ่ม เสี่ยงสูง จึงทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือโครงการทูบีนัมเบอร์วันเพื่อให้การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือ และรวมพลังจากภาครัฐและเอกชน กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักว่าการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดมิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกคนในชาติจะร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้และเอาชนะปัญหา ยาเสพติดให้ได้โดยเร็ว

ด้านสาธารณสุข
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.. 2548 คุณพุ่ม เจนเซ่น ได้สิ้นชีพตักษัย โดยมีพระดำริเห็นว่าคุณพุ่ม เจนเซ่นซึ่งเป็นโรคออทิสติก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงเห็นเด็กที่มีเป็นโรคออทิสติกเป็นบานกลางและไม่ได้เรียนหนังสือและศึกษาเล่าเรียน จนทำให้เป็นคนไม่ปกติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ก่อตั้งมูลนิธิคุณพุ่มขึ้น เมื่อ พ.. 2548 เพื่อทรงช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคออทิสติกนั้น ได้ฝึกให้เด็กที่เป็นโรคออทิสติก ได้ศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาตนเองทางประสาทเพื่อให้เป็นคนปกติเหมือนคนทั่วไปได้ และบางปีพระองค์จะทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ให้แก่เด็กที่เป็นโรคออทิสติกนำไปใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษา เพื่อให้เด็กที่เป็นโรคออทิสติกได้พัฒนาตนเองสู่วัยปกติได้ต่อผู้อื่นและสังคมของเราได้ และ นอกจากนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหรือพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารฝึกอบรมในเด็กออทิสติก และทอดพระเนตรการดำเนินการการฝึกอบรมของเด็กออทิสติกเพื่อให้คนที่เป็นเด็กโรคออทิสติก ได้เป็นคนปกติเหมือนคนทั่วไปในสังคมของเราให้ก้าวหน้าต่อไป
ด้านอื่น
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีนอกจากจะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจการ
ช่วยเหลือประชาชน การส่งเสริมให้เยาวชนต้านภัยจากยาเสพติดแล้วทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอื่นแล้วหลายครั้งเช่น การวางศิลาฤกษ์ การเปิดอาคารของโครงการทูบีนัมเบอร์วัน การเปิดอาคารของมหาวิทยาลัยต่างๆการประกวดการแข่งขันต่างๆ การเปิดงานที่เป็นการกุศล งานนิทรรศการ การแสดงโชว์เวทีต่างๆ เป็นต้น ตามคำกราบบังคมทูลเชิญเสด็จและเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ทุกครั้ง
ประธานมูลนิธิ
. โครงการทูบีนัมเบอร์วัน
. มูลนิธิชีวิตสดใส
. มูลนิธิคุณพุ่ม
. มูลนิธิ Miracle Of Life
องค์อุปถัมภ์
. โครงการฟื้นฟูกลุ่มสังคมครอบครัวที่มีลูกเป็นเด็กออทิสติก
. มูลนิธิอุบลรัตน์
. สมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย
. รับวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ (วัดเขาโคกเผ่น)
พระปรีชาสามารถ
ด้านการแสดงละคร
เมื่อปีพ.. 2546 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงละครครั้งแรกของ
พระองค์ท่าน คือ กษัตริยา และ พระนเรศวรมหาราช ตามคำกราบบังคมทูลเชิญแสดงละครของบรษัทกันตนา
จำกัด โดยได้ออกทางโทรทัศน์ทุกวันจัทร์ถึงศุกร์ เวลา19.30.ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเมื่อปี พ..
2546 โดยขณะนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งเป็นพระบรมวงศานุวงศ์
พระองค์แรกซึ่งได้ทรงเป็นดาราและทรงเล่นละครด้วยพระองค์เอง
การออกรายการโทรทัศน์
เมื่อปีพ.. 2550ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงถ่ายรายการ
โทรทัศน์ในรายการทูบีนัมเบอร์วัน วาไรตี้ ในช่วงการตอบจดหมายของทางบ้าน ที่เกี่ยวกับเรื่องโครงการรณรงค์การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดทุกครั้ง และได้ทรงเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด ซึ่งรายการทูบีนัมเบอร์วัน วาไรตี้จะออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 20.30 .ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และเมื่อปีพ.. 2551ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงถ่ายทำรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับสารคดีทสถานที่องเที่ยวที่สำคัญของต่างประเทศและมีดารามารับเชิญร่วมถ่ายทำด้วย ใน ราบการPrincess  Diary เพื่อที่ประชาชนที่ได้ดูรายการนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่สำคัญของและประเทศ ซึ่งจะออกอากาศทุกวันเสาร์ทาง โมเดิร์นไนน์ ทีวี


 
การแสดงภาพยนตร์
ภาพงานแถลงข่าวเรื่อง หนึ่งใจ..เดียวกัน ที่เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี พ.. 2551 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงถ่ายภาพยนตร์เรื่อง หนึ่งใจ
เดียวกัน เป็นภาพยนตร์ที่ทรงแสดงด้วยพระองค์เองอย่างมีพระอัจฉริยภาพ และนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล่นภาพยนตร์ร่วมกับดารานักอีกด้วย จนทำให้ชาวต่างชาติต่างประเทศได้นำภาพยนตร์เรื่อง หนึ่งใจเดียวกัน นำไปฉายต่างประเทศจนทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้กลายเป็นภาพยนตร์นานาชาติ

My idol


My idol
ท่านทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่พระองค์แรก ในบรรดาพระราชโอรส พระราชธิดาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่ได้ทรงลาออกฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์เป็นพระองค์และในรัชกาลปัจจุบัน
ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆ อาทิ ด้านการศึกษา สังคม ยาเสพติด เช่น การช่วยราษฎร์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 'การรณรงค์ป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด( To Be Number One)ในหน่วยงานและสถานศึกษา ปัจจุบัน มีสามชิก สมาชิกที่มีมากกว่า 37 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งโครงการนี้ได้รับความนิยมจากเยาวชนและประชาชนทั่วประเทศจึงทรงเป็นที่รักยิ่งของเยาวชนและประชาชนไทย ' พระราชทานความช่วยเหลือโอกาสแก่ผู้พิการ(มูลนิธิคุณพุ่ม) นอกจากนี้ ทรงพระราชทานความช่วยเหลือ แก่ผู้ด่อยโอกาสในประเทศรวมทั้งช่วยเหลือให้ความรู้แก่เกษตรกร สร้างโรงเรียนในถิ่นธุระกันดาล(โรงเรียนเพียงหลวง)ในโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต มูลนิธิ มิราเคิล ออฟ ไลฟ์ และยังทรงพระราชทาน คำปรึกษาผ่านรายการโทรทัศน์ (รายการ ทูบี นัมเบอร์ วัน วาไรตี้ ช่อง NBT) เป็นต้น เพื่อประชาชนชาวไทยได้อยู่ร่วามกันอย่างสงบสุขและการอยู่ร่วมกันสามัคคีจนทั่วถึง
และนอกจากนี้ เมื่อปีพ.ศ. 2551ได้ทรงแสดงภาพยนตร์เรื่อง หนึ่งใจ... เดียวกัน เป็นภาพยนตร์ที่ทรงแสดงด้วยพระองค์เองอย่างมีพระอัจฉริยภาพจนทำให้ชาวต่างชาติต่างประเทศได้นำภาพยนตร์เรื่อง หนึ่งใจ... เดียวกัน นำไปฉายต่างประเทศจนทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้กลายเป็นภาพยนตร์นานาชาติ
พระกรณียกิจ
ด้านการส่งเสริมและช่วยเหลือ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ในงานสโมสรสันนิบาต เมื่อวันที่  7 ธันวาคม พ.ศ.2552
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการช่วยเหลือราษฎรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ที่จะพระราชทานความช่วยเหลือในการบรรเทาความเดือดร้อนทุกข์ยากดังกล่าว จึงทรงพระกรุณาพระราชทานกำเนิดมูลนิธิชีวิตสดใสให้เป็นองค์การสาธารณกุศล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
 • ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ การศึกษา การกีฬา สุขภาพอนามัย และการศาสนา
 • ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับรัฐบาล เอกชน และองค์การการกุศลอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความยากจนของประชาชน
 • ดำเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยตัวเองและพึ่งตัวเองได้
 • ดำเนินกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ความเดือดร้อนและความยากจนของประชาชน
 • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ก่อตั้งมูลนิธิชีวิตสดใสขึ้นเพื่อดำเนินการความช่วยเหลือราษฎรษร์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขกลับมามีความร่วมกันสามัคคีและสงบสุขมากขึ้น โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีจะทรงทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของ3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และทรงช่วยเหลือช่วยเหลือราษฎรษร์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความอยากลำบาก เพื่อให้ราษฎรษร์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีร่วมสุขและสามัคคีกันจนทั่วถึง
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงมีพระดำริให้มีโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number Oneในสถานศึกษาทั่วประเทศ และหน่วยงาน องค์กร ชุมชนต่างๆ ตามพระปณิธาน "ทุกคนเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด" โดยมีการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา และพัฒนา EQ จนเป็นที่สนใจในกลุ่มเยาวชน ทำให้เยาชนได้ใช้เวลาว่างมาร่วมกิจกรรมอันเปิดโอกาสให้ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ซึ่งทำให้เยาวชนที่มีความสามารถในด้านต่างๆ ได้พัฒนาความสามารถในด้านที่ตนถนัดด้วยกิจกรรมต่าง ทั้งทางด้านกีฬา ดนตรี และการช่วยเหลือสังคม นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินภายใต้ "ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น" ซึ่งมีการให้คำปรึกษา แก้ปัญหา ต่างๆของเยาวชน เช่น ปัญหาครอบครัว และปัญหายาเสพติด ปัจจุบันมีสมาชิกทั่วประเทศ กว่า 37 ล้านคน

พระราชประวัติ

วันประสูติ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประสูติเมื่อ วันพฤหัสบดี 5 เมษายน 2494 ณ โรงพยาบาลมองชัวซีส์ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และได้เสด็จนิวัติพระนคร แล้วประทับ ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตและเมื่อถึงงานพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระอิสริยยศเมื่อประสูติ คือ "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี" โดยพระนามของพระองค์มาจากพระนามและนามของพระประยูรญาติหลายพระองค์ อันได้แก่
 • สร้อยพระนาม "สิริ" มาจากพระนามาภิไธยของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • สร้อยพระนาม "วัฒนา" มาจากพระนามาภิไธยของ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (สว่างวัฒนา) ซึ่งเป็นสมเด็จพระอัยยิกาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • พระนาม "อุบลรัตน์" มาจากนามของ หม่อมหลวงบัว กิติยากร พระอัยกีของพระองค์
นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงมีพระนามเล่นของพระองค์ว่า ลา ปูเป้ (La Poupée) ซึ่งเป็นคำมาจากภาษาฝรั่งเศส แปลว่า ตุ๊กตา ทูลกระหม่อมพ่อและสมเด็จแม่ของพระองค์ท่าน ทรงเรียกว่า "เป้" อีกด้วย
การอภิเษกสมรส

การประกาศลาออกจากฐานันดรศักดิของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ เพื่อทรงอภิเษกสมรสกับนายปีเตอร์ แลด เจนเซน ชาวอเมริกัน ในพระบรมหาราชวังตามราชประเพณี และเสด็จประทับอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 26 ปี
พระโอรส พระธิดา
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อได้ทรงประทับขณะอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกากับปีเตอร์ เจนเซนพระองค์ทรงมีพระโอรสพระธิดา 3 พระองค์ ที่ได้ประสูติประเทศสหรัฐอเมริกาคือ
พระกรณียกิจ
ด้านการส่งเสริมและช่วยเหลือ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ในงานสโมสรสันนิบาต เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการช่วยเหลือราษฎรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข ทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ที่จะพระราชทานความช่วยเหลือในการบรรเทาความเดือดร้อนทุกข์ยากดังกล่าว จึงทรงพระกรุณาพระราชทานกำเนิดมูลนิธิชีวิตสดใสให้เป็นองค์การสาธารณกุศล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
 • ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ การศึกษา การกีฬา สุขภาพอนามัย และการศาสนา
 • ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับรัฐบาล เอกชน และองค์การการกุศลอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความยากจนของประชาชน
 • ดำเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยตัวเองและพึ่งตัวเองได้
 • ดำเนินกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ความเดือดร้อนและความยากจนของประชาชน
 • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ก่อตั้งมูลนิธิชีวิตสดใสขึ้นเพื่อดำเนินการความช่วยเหลือราษฎรษร์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขกลับมามีความร่วมกันสามัคคีและสงบสุขมากขึ้น โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีจะทรงทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของ3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และทรงช่วยเหลือช่วยเหลือราษฎรษร์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความอยากลำบาก เพื่อให้ราษฎรษร์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีร่วมสุขและสามัคคีกันจนทั่วถึง
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงมีพระดำริให้มีโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number Oneในสถานศึกษาทั่วประเทศ และหน่วยงาน องค์กร ชุมชนต่างๆ ตามพระปณิธาน "ทุกคนเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด" โดยมีการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา และพัฒนา EQ จนเป็นที่สนใจในกลุ่มเยาวชน ทำให้เยาชนได้ใช้เวลาว่างมาร่วมกิจกรรมอันเปิดโอกาสให้ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ซึ่งทำให้เยาวชนที่มีความสามารถในด้านต่างๆ ได้พัฒนาความสามารถในด้านที่ตนถนัดด้วยกิจกรรมต่าง ทั้งทางด้านกีฬา ดนตรี และการช่วยเหลือสังคม นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินภายใต้ "ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น" ซึ่งมีการให้คำปรึกษา แก้ปัญหา ต่างๆของเยาวชน เช่น ปัญหาครอบครัว และปัญหายาเสพติด ปัจจุบันมีสมาชิกทั่วประเทศ กว่า 37 ล้านคน

วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ทีมงานในพระองค์ ทูลกรหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ ประชุมเตรียมงานเสด็จฯโครงการ TO BE NUMBER ONE
เฝ้ารับเสด็จฯ ในวัน 18 พฤศจิกายน 2552 ที่กำลังจะถึงนี้ โดยทั่วกัน
นางชนัดดา แฮร์รีส ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม รายงานว่า   ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จฯ ทรงงานที่จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552           นายทองทวี  พิมเสน  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  ได้ให้การต้อนรับและนำคณะทีมงานในพระองค์  ซึ่งนำโดย หม่อมหลวงยุพดี  ศิริวรรณ    ตรวจดูสถานที่ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ,อาคารพลศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ซึ่งเป็นที่กำหนดจัดกิจกรรม โครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดมหาสารคาม  ทั้ง จุด ในวันที่ 18  พฤศจิกายน  2552  โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  องค์ประธานโครงการฯ  จะเสด็จฯทรงเปิดงาน                              หลังจากนายทองทวี พิมเสน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำคณะทีมงานในพระองค์ตรวจดูสถานที่เรียบร้อยแล้ว  ได้มาประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมศาลกลางจังหวัดมหาสารคาม  เพื่อการจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว ซึ่งจะมีการแสดง คอนเสิร์ต ของบริษัทแกรมมี่   การพระราชทานรางวัลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับ โครงการ TO BE NUMBER ONE  การพระราชทานของที่ระลึกให้แก่ผู้ทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จฯพระราชกุศล  และที่สำคัญอย่างยิ่งพระองค์  จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าเฝ้าทูลกระหม่อมฯ อย่างใกล้ชิด  ด้วยการทรงขายนิตยสาร โครงการ TO BE NUMBER ONE ด้วยพระองค์เอง  ซึ่งนิตยสาร  TO BE NUMBER ONE ที่ทรงจำหน่ายนี้ จัดพิมพ์ด้วยทุนทรัพย์ของพระองค์  เพื่อนำรายได้จากการจำหน่าย ช่วยเหลือโครงการโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่พระองค์ทรงเป็นองค์ประธาน                    ประชาชนชาวมหาสารคาม  ได้ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ และเตรียมร่วมกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดมหาสารคาม  
-----------------------------------------

ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
เมื่อปี พ.ศ. 2549 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีพระดำรัสให้ครอบครัวผู้ประสบภัยสึนามิ มีพลังใจเข้มแข็งต่อสู้ชีวิต พร้อมขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยให้เห็นถึงความมีน้ำใจของคนไทย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีพระดำรัสหลังเป็นประธานเปิดงานพิธีรำลึก 2 ปี สึนามิ ณ บริเวณหาดบางเนียง ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ว่า ในปี 2549 ถือเป็นปีที่ 2 ของการจัดงานรำลึกถึงผู้ที่สูญเสียที่ซึ่งเป็นที่รักจากภัยพิบัติสึนามิ ทั้งนี้ งานดังกล่าวได้มีการเชิญผู้ที่ประสบด้วยตนเอง และครอบครัวของผู้สูญเสียเข้าร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์ด้วย โดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ยังมีส่วนนำพาให้ชีวิตของคุณพุ่ม เจนเซ่น โอรสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยต้องจากไป จึงทำให้เข้าใจถึงความรู้สึกสูญเสียดังกล่าว ดังนั้น จึงขอให้ผู้ที่ประสบภัยรวมทั้งครอบครัวของผู้ที่สูญเสียบุคคลซึ่งเป็นที่รัก นำเอาความสูญเสียและความทรงจำในอดีต เก็บไว้เพียงแต่สิ่งที่ดีเพื่อเป็นพลังใจอันเข้มแข็งต่อสู้ดำเนินชีวิตต่อไป
นอกจากนี้ ต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยจัดงาน ซึ่งนอกจากจะมีส่วนช่วยแสดงให้เห็นถึงความช่วยเหลือเกื้อกูลและความไม่ทอดทิ้งกันแล้ว ยังแสดงถึงการมีน้ำใจของคนไทยที่ให้แก่กันด้วยส่วนที่จังหวัดภูเก็ตได้มีนักท่องเที่ยวและประชาชนจำนวนมากมาร่วมงาน Light Up Phuket ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้เขต 4 และเทศบาลเมืองป่าตอง โดยทุกคนได้ร่วมกันวางพวงหรีดไว้อาลัยถึงผู้ที่จากไปจากเหตุการณ์สึนามิ จุดเทียนในหลุมทรายริมหาดป่าตองจำนวน 2หมื่นหลุม และปล่อยโคมลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า เพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สึนามิครบรอบ 2 ปีด้วย
ด้านการร้องเพลง
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านการร้องเพลง มีตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ซึ่งได้ทรงขับร้องเพลงในประเภทเพลงพิเศษ
ปัจจุบันพระองค์ทรงร้องพิเศษ โดยได้ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เป็นผู้ถวายงานเบื้องหลังซึ่งได้ทรงขับร้องและทำนองแบบมิวสิคด้วยพระองค์เองซึ่งมีเพลงที่ขับร้องหลายเพลงอาทิ เช่น เพลงประจำโครงการทูบีนัมเบอร์วัน เพลงประกอบละคร เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องหนึ่งใจ...เดียวกันและ เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง มาย เบส บอดี้การ์ด เพลงทางของฉัน และเพลงผู้ชายคนนั้น ซึ่งมีประชาชนได้รู้จักเพลงนี้เป็นอย่างดี และซึ่งเป็นพระบรมวงศานุวงศ์แห่งพระราชวงศ์จักรีวงศ์พระองค์แรกซึ่งทรงขับร้องเพลงและทำนองเพลงแบบมิวสิคด้วยพระองค์เอง