วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

พระราชกรณียกิจ

 

ด้านการรณรงค์การแก้ไขปัญหายาเสพติด


สัญลักษณ์ประจำโครงการทูบีนัมเบอร์วัน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทย
เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง 6-25 ปี จำนวน 21 ล้านคน ซึ่งถือเป็นกลุ่ม เสี่ยงสูง จึงทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือโครงการทูบีนัมเบอร์วันเพื่อให้การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือ และรวมพลังจากภาครัฐและเอกชน กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักว่าการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดมิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกคนในชาติจะร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้และเอาชนะปัญหา ยาเสพติดให้ได้โดยเร็ว

ด้านสาธารณสุข
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.. 2548 คุณพุ่ม เจนเซ่น ได้สิ้นชีพตักษัย โดยมีพระดำริเห็นว่าคุณพุ่ม เจนเซ่นซึ่งเป็นโรคออทิสติก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงเห็นเด็กที่มีเป็นโรคออทิสติกเป็นบานกลางและไม่ได้เรียนหนังสือและศึกษาเล่าเรียน จนทำให้เป็นคนไม่ปกติ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ก่อตั้งมูลนิธิคุณพุ่มขึ้น เมื่อ พ.. 2548 เพื่อทรงช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคออทิสติกนั้น ได้ฝึกให้เด็กที่เป็นโรคออทิสติก ได้ศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาตนเองทางประสาทเพื่อให้เป็นคนปกติเหมือนคนทั่วไปได้ และบางปีพระองค์จะทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ให้แก่เด็กที่เป็นโรคออทิสติกนำไปใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษา เพื่อให้เด็กที่เป็นโรคออทิสติกได้พัฒนาตนเองสู่วัยปกติได้ต่อผู้อื่นและสังคมของเราได้ และ นอกจากนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหรือพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารฝึกอบรมในเด็กออทิสติก และทอดพระเนตรการดำเนินการการฝึกอบรมของเด็กออทิสติกเพื่อให้คนที่เป็นเด็กโรคออทิสติก ได้เป็นคนปกติเหมือนคนทั่วไปในสังคมของเราให้ก้าวหน้าต่อไป
ด้านอื่น
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีนอกจากจะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจการ
ช่วยเหลือประชาชน การส่งเสริมให้เยาวชนต้านภัยจากยาเสพติดแล้วทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอื่นแล้วหลายครั้งเช่น การวางศิลาฤกษ์ การเปิดอาคารของโครงการทูบีนัมเบอร์วัน การเปิดอาคารของมหาวิทยาลัยต่างๆการประกวดการแข่งขันต่างๆ การเปิดงานที่เป็นการกุศล งานนิทรรศการ การแสดงโชว์เวทีต่างๆ เป็นต้น ตามคำกราบบังคมทูลเชิญเสด็จและเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ทุกครั้ง
ประธานมูลนิธิ
. โครงการทูบีนัมเบอร์วัน
. มูลนิธิชีวิตสดใส
. มูลนิธิคุณพุ่ม
. มูลนิธิ Miracle Of Life
องค์อุปถัมภ์
. โครงการฟื้นฟูกลุ่มสังคมครอบครัวที่มีลูกเป็นเด็กออทิสติก
. มูลนิธิอุบลรัตน์
. สมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย
. รับวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ (วัดเขาโคกเผ่น)
พระปรีชาสามารถ
ด้านการแสดงละคร
เมื่อปีพ.. 2546 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงละครครั้งแรกของ
พระองค์ท่าน คือ กษัตริยา และ พระนเรศวรมหาราช ตามคำกราบบังคมทูลเชิญแสดงละครของบรษัทกันตนา
จำกัด โดยได้ออกทางโทรทัศน์ทุกวันจัทร์ถึงศุกร์ เวลา19.30.ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเมื่อปี พ..
2546 โดยขณะนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งเป็นพระบรมวงศานุวงศ์
พระองค์แรกซึ่งได้ทรงเป็นดาราและทรงเล่นละครด้วยพระองค์เอง
การออกรายการโทรทัศน์
เมื่อปีพ.. 2550ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงถ่ายรายการ
โทรทัศน์ในรายการทูบีนัมเบอร์วัน วาไรตี้ ในช่วงการตอบจดหมายของทางบ้าน ที่เกี่ยวกับเรื่องโครงการรณรงค์การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดทุกครั้ง และได้ทรงเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด ซึ่งรายการทูบีนัมเบอร์วัน วาไรตี้จะออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 20.30 .ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และเมื่อปีพ.. 2551ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงถ่ายทำรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับสารคดีทสถานที่องเที่ยวที่สำคัญของต่างประเทศและมีดารามารับเชิญร่วมถ่ายทำด้วย ใน ราบการPrincess  Diary เพื่อที่ประชาชนที่ได้ดูรายการนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่สำคัญของและประเทศ ซึ่งจะออกอากาศทุกวันเสาร์ทาง โมเดิร์นไนน์ ทีวี


 
การแสดงภาพยนตร์
ภาพงานแถลงข่าวเรื่อง หนึ่งใจ..เดียวกัน ที่เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี พ.. 2551 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงถ่ายภาพยนตร์เรื่อง หนึ่งใจ
เดียวกัน เป็นภาพยนตร์ที่ทรงแสดงด้วยพระองค์เองอย่างมีพระอัจฉริยภาพ และนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล่นภาพยนตร์ร่วมกับดารานักอีกด้วย จนทำให้ชาวต่างชาติต่างประเทศได้นำภาพยนตร์เรื่อง หนึ่งใจเดียวกัน นำไปฉายต่างประเทศจนทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้กลายเป็นภาพยนตร์นานาชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น